Virksomheder

Under menupunktet Virksomheder kan skolen administrere skolens virksomhedsregister.

Menupunktet indeholder underpunkterne:

Opret og vis virksomheder: Her kan skolen se og oprette virksomhedernes respondenter.

Liste over tidligere respondenter: Her kan du se en historisk liste over alle de respondenter, som tidligere er blevet oprette på VTUEUD.dk.

Se og opret virksomheder

Under Virksomheder -> Se og opret virksomheder kan skolen se og oprette virksomhedernes respondenter, dvs. de personer på praktikstederne, som skal evaluere skolens elever.

Masseoprettelse af virksomheder

Under Masseoprettelse af virksomheder skal skolen i hvert kvartal selv uploade ét samlet regneark med alle de respondenter, som skal deltage i VTU’en i det indeværende kvartal.

Der bruges ikke længere start- og slutdatoer ligesom manuel oprettelse og redigering af enkeltvirksomheder og enkeltrespondenter på en virksomhed ikke længere er muligt. Desuden kan virksomheder heller ikke længere selv oprette respondenter på virksomheden.

I tabellen Uploadede virksomheder kan du se de senest uploadede respondenter i det indeværende kvartal. Du kan sortere tabellens indhold ved klikke på kolonneoverskrifterne.

Ved upload af et nyt regneark og ved overgangen til et nyt kvartal skjules alle hidtidigt uploadede virksomheder i tabellen, og der kan kun udsendes mails med spørgeskemalinks samt rykkere til de senest uploadede respondenter i indeværende kvartal. Dette gøres under menupunktet Spørgeskema -> Udsend spørgeskema i navigationsbjælken.

Hvis det uploadede virksomhedsregister er fejlbehæftet (f.eks. hvis der mangler en virksomhed eller en respondents mailadresse er forkert), så skal hele det opdaterede register uploades igen. Ved genupload af et opdateret virksomhedsregister udsendes der kun mails med spørgeskemalinks til de respondenter, som ikke allerede har fået en mail i indeværende kvartal.

Krav til regneark

Regnearket skal indeholde et antal nødvendige kolonner med kolonnenavne i den første række og data i de efterfølgende rækker. Desuden kan regnearket indeholde et antal valgfrie kolonner, som skolen kan vælge at tilføje til administrative formål. Du kan se de nødvendige og de valgfrie kolonner neden for.

Nødvendige kolonner
  • Uddannelsesnummer
  • Uddannelsesretning
  • Virksomhedens navn
  • Virksomhedens CVR-nummer
  • Lærestedets P-nummer
  • Respondentens e-mail
Valgfrie kolonner
  • Lærestedets navn
  • Lærestedets adresse
  • Lærestedets by
  • Lærestedets telefonnummer

To af de nødvendige kolonner er “Uddannelsesretning” og “Uddannelsesnummer”. Du kan finde en liste over uddannelsesretningernes officielle navne og de tilhørende uddannelsesnumre her (hvis du er oprettet og logger ind på VTUEUD.dk med UNI-Login).

Hver række med data i regnearket svarer til én bestemt respondent, som tilhører et bestemt lærested på en bestemt virksomhed.

En virksomhed kan have én eller flere læresteder, og et lærested kan have én eller flere respondenter. Typisk har et lærested dog kun én respondent. Virksomheder, læresteder og respondenter er identificeret gennem hhv. et CVR-nummer, et P-nummer og en e-mailadresse.

Den første række må ikke være blank, og der må ikke være blanke rækker mellem den første række med kolonnenavnene og den sidste række med data.

Den første kolonne må ikke være blank, og der må ikke være blanke kolonner mellem den første og den sidste kolonne. Rækkefølgen af kolonnerne er ligegyldig.

Celler uden for dataområdet skal være ryddet for indhold og/eller formatering.

Du kan se et eksempel på et korrekt udfyldt regneark her.

Konvertering af data fra EasyA, EasyP og UDDATA+

Det er ikke muligt at uploade dataudtræk direkte fra EasyA, EasyP eller UDDATA+.

Dataet skal først konverteres til formatet specificeret oven for. Du kan finde en oversigt over, hvordan EasyA, EasyP og UDDATA+ betegnelserne oversættes til de nødvendige (og valgfrie) kolonnenavne, her.

Detaljer om (gen)upload og linkgenerering

Hver række med data i regnearket svarer til én respondent, og ved upload genereres der et spørgeskemalink til denne respondent.

Linket er entydigt identificeret gennem uddannelsesretningens udddannelsesnummer, lærestedets P-nummer samt respondentens e-mail.

Hvis du ved genupload af regneark opdaterer enten uddannelsesretningens uddannelsesnummer, lærestedets P-nummer eller respondentens e-mail, så genereres der et nyt spørgeskemalink, og respondenten vil modtage en ny mail ved udsendelse af spørgeskema.

Hvis du derimod opdaterer én eller flere af de andre oplysninger (dvs. virksomhedens CVR-nummer/navn eller lærestedets navn/adresse/by/telefonnummer), så er spørgeskemalinket uændret, og respondenten tilsendes ikke en ny mail.

Liste over tidligere virksomheder

Under Virksomhed -> Liste over tidligere virksomheder findes en samlet liste over alle de respondenter, som tidligere er blevet oprettet på VTUEUD.dk. Listen er historisk, og der udsendes kun mails med spørgeskemalinks til de respondenter, som findes i tabellen under menupunktet Virksomheder -> Se og opret virksomheder.