INNOVATION & VIDENDELING GENNEM E-LÆRINGSPROJEKTER

Aarhus Business College er med @ventures som udviklingsafdeling og innovatør helt fremme i forhold til at bruge it, e-læring og digitale medier i undervisningen. Ikke mindst med den store strategiske satsning og det interne projekt: Den e-lærende Digitale Skole, hvor alle skolens lærere uddannes til at kunne inddrage e-læring i undervisningen på linje med andre pædagogiske værktøjer.

@ventures er desuden hjemsted for eVidenCenter, Det Nationale Videnceter for e-læring. I videncenteret arbejdes med projekter og udviklingsprogrammer. Projekterne sigter mod at nyttiggøre videncenterets viden i uddannelserne. Nyttiggørelsen skal ske i den praktiske undervisning, enten som e-læringsbaserede delforløb eller som en fuldstændig pædagogisk og didaktisk omlægning af undervisningen. Programmerne har som mål at undersøge, dokumentere og udvikle viden på e-læringsområdet. Programmerne skal danne grundlag for formulering og igangsætning af nye projekter, hvor den nye viden nyttiggøres.

På denne side er der henvisning til en række af de projekter, som @ventures, Aarhus Business College og eVidenCenter er involveret i. Se også videncenterets hjemmeside http://evidencenterinfo.dk/

Gyldendals webprøver

Gyldendal har gennem de sidste mange år, gennemført deres webprøver med vores digitale testsystem – @venX. Med adgang til forfatterværktøjet, bookingsystemet og afvikleren, kan de udarbejde, booke og afvikle webprøver, tilpasset brugerenes behov.

Gyldendals webprøver omfatter bl.a. prøver til dansk i læsning, retskrivning og skriftlig fremstilling, webprøver til engelsk og webprøver, der svarer til den helt nye prøve i dansk til 10. klasse. Webprøverne er udvidet med et træningsmodul, der giver eleverne mulighed for at træne delområder inden for læsning og retskrivning.

Gyldendal afvikler mere end 2 mio. digitale test årligt.

Læs mere om digitale test.

Whiteboard scribble

Whiteboard scribbles er en tegnede animationer, der på lydsiden forklarer indholdet af det faglige stof, der gennemgås. Denne type animation bruges ofte til at give brugeren en mere visuel underbygget tilgang til stoffet, som ikke bygges op med store animationer, men med stregtegninger, der løbende viser, hvad der forklares på lydsiden. Det er en god måde at vise sammenhænge og modeller på.

@ventures har udviklet whiteboard scribbles til både forsvaret  og til Aarhus Business College som led i materialeudvikling til Aarhus Business College Online.

Se en video præsentation.

National sprogscreening i EUD

National Sprogscreening af EUD-elever er et digitalt værktøj, som er målrettet test af elevers sproglige styrker og svagheder, når de starter på en erhvervsuddannelse. Værktøjet kan hjælpe med at give et bedre overblik over elevers sproglige niveau og dermed mulighed for at sætte målrettet ind helt fra skolestart, hvis der er behov for det.

Testresultaterne giver læreren en unik mulighed for at være på forkant med elevernes sproglige niveau fra første skoledag og identificere, hvilke af eleverne der muligvis har dansksproglige læse-lytte-skrivevanskeligheder. Den viden er værdifuld, fordi den giver et godt udgangspunkt for at handle. Fx ved at man kan sætte tidligere ind i forhold til den enkelte elev eller etablere mere homogene klasser. Ligeledes kan man få et klarere billede af en given klasses sproglige niveau og i det hele taget få et godt afsæt for at differentiere undervisningen.

Den pædagogiske og testfaglige validitet har været en grundpille i udviklingen af screeningsværktøjet og rummer klare muligheder for pædagogisk håndtering af testresultaterne i praksis.

Projektet er udviklet i et samarbejde mellem @ventures og Center for faglig læsning og skrivning.

Læs mere her.

Vismandsspillet

Vismandsspillet er udviklet i samarbejde med Finansrådet.

Vismandsspillet er et gratis online spil, som gør det muligt for studerende at arbejde med læringsobjekter for at træne samfundsøkonomiske færdigheder. Fx kan man arbejde med betydningen af økonomiske indgreb.

I Vismandsspillet kan du agere økonomisk vismand for den økonomiske situation i Danmark og internationalt.

Prøv spillet.

Matematikkens univers

Matematikkens Univers er bygget op over række scenarier. Eleverne arbejder individuelt, i par eller i grupper med at udvikle deres matematikforståelse. Der er mulighed for at arbejde med temaer og virkelighedsnære problemstillinger, som alle har et fagligt fokuspunkt i overensstemmelse med målene for matematik. Lærer og elever kan efter behov kombinere dette arbejde med træningsforløb, der kan tilpasses den enkelte elev.

For de ældste Matematikkens Univers for de ældste klassetrin er klar til brug og delloækker faghæftets krav til matematik. Flere Scenarier I takt med udviklingen af Matematikkens Univers til de ældste klassetrin begynder arbejdet med scenarier til mellemtrin og begyndertrin. Når Matematikkens Univers er fuldt udbygget, er det således et net-baseret undervisningsmateriale, der fagligt dækker hele skoleforløbet.

Matematikkens Univers er udarbejdet i samarbejde med @ventures, kompetencecenter for e-læring og matematiklærere fra folkeskolen.

Læs mere her.